Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи?

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи?

 1. Право на собственост върху земя

Според разпоредбата на чл. 22 от Конституцията на Република България чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на Република България към Европейския съюз или по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, както и чрез наследяване по закон. Ограничение има при закупуването на земеделска земя, а чужденците, които придобият право на собственост върху земеделски земи при наследяване по закон, но не отговарят на други определени по закон изисквания, са длъжни в тригодишен срок от откриване на наследството да прехвърлят собствеността на лица, които имат право да придобиват такива имоти.

Право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години.

При сключване на сделката за придобиване на право на собственост върху земеделска земя купувачите – физически лица, представят пред нотариуса декларация за произхода на средствата, а юридическите лица – документ, доказващ произхода на средствата.

 

 1. Право на собственост върху сгради

По силата на чл. 29, ал. 3 от ЗС чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху сгради без ограничения.

 

 1. Какви документи са необходими за прехвърляне на собствеността?
 • документ, удостоверяващ правото на собственост;
 • скица, кадастрална схема или удостоверение за местонахождение на имота, в зависимост от вида му;
 • актуална данъчна оценка;
 • документ, удостоверяващ законността на дадена сграда
 • удостоверение за липса на тежести;
 • когато една от страните е юридическо лице – удостоверение за актуално състояние от съответния Търговски регистър, както и протокол от решение на съответния орган на дружеството за продажба/покупка
 • необходимия пакет декларации от всяка страна
 • нотариално заверени подпис и съдържание на пълномощно, в случай, че дадено лице е упълномощило друго да присъства на сделката
 • други, в зависимост от конкретния случай

 

 1. С какво мога да Ви бъда полезна?
 • съдействие в намирането на подходящ недвижим имот
 • цялостен правен анализ на недвижимия имот, който желаете да придобиете
 • снабдяване с необходимите документи за осъществяване на сделката
 • подготовка на предварителен договор, анекси и окончателен договор
 • явяване на сделката, в случай на необходимост

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи?

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи? Има ли право ...
job applicant passing her documents

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК)

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК) Дружеството с променлив капитал е ново формирование, което е хибридна форма между ...

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с хуманитарна цел?​

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с ...

Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския съюз?​

Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския ...

Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно българското законодателство?​

Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно ...