Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно българското законодателство?

Регламент (ЕО) № 1186/2009 определя обхвата на стоките, кръга на лицата, изискванията по отношение на съответните стоки, тяхното предназначение, получателите им, начина на използване и условията, при които се допуска освобождаване от заплащане на вносни мита, като в случая, следва да се отбележи, че в Регламент (ЕО) № 1186/2009 няма разпоредби, които да предвиждат освобождаване от вносни мита при допускане за свободно обращение в ЕС на дървен материал за огрев с хуманитарна цел с получател религиозни институции.

В Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) също няма предвидени разпоредби за освобождаване от заплащане на ДДС при внос на дървен материал за огрев с хуманитарна цел с получател религиозни институции.

Не е приложима и разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от Закон за вероизповеданията, съгласно която държавата може да подпомага и насърчава регистрираните по този закон вероизповедания за осъществяване на тяхната религиозна, социална, образователна и здравна дейност чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения при условия и по ред, определен в съответните специални закони, тъй като в митническото законодателство на Съюза, което Република България като държава членка прилага пряко, няма предвидени митнически облекчения за вероизповедания.

Могат да се допуснат без да се облагат с вносно мито стоки от първа необходимост, при условие, че са внасяни от държавни организации или други благотворителни или филантропични организации, одобрени от компетентните органи и предназначени за безплатно разпределение сред нуждаещите се лица на основание чл. 61, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1186/2009 и при условие, че това няма да доведе до злоупотреби или значителни нарушения на конкуренцията и при спазване на условията на членове 63 и 64 от същия регламент.

В тези случаи, по отношение на освобождаването от заплащане на ДДС се прилага разпоредбата на чл. 58, ал. 14, т. 24 от ЗДДС, съгласно която освободен от данък е вносът на стоки, в рамките на разрешения безмитен внос, когато се внасят стоки от държавни организации, благотворителни или филантропични организации, получени безвъзмездно.

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи?

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи? Има ли право ...
job applicant passing her documents

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК)

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК) Дружеството с променлив капитал е ново формирование, което е хибридна форма между ...

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с хуманитарна цел?​

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с ...

Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския съюз?​

Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския ...

Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно българското законодателство?​

Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно ...